– творчість як основа розвитку особистості студента-хореографа;
– мистецтво на шляху формування творчої особистості майбутнього учителя хореографії;
– творчий потенціал студента-хореографа та його формування;
– народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього педагога-хореографа та ін.

З 1 листопада 2012 року , наказом ректора № 550 о/д від 11.10.2012 р зарахований до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини для дослідження проблеми «Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Науковим керівником призначено кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури Андрощук Людмилу Михайлівну.

Тема дослідження входить до науково-дослідної теми кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва» (номер державної реєстрації 0111U007559). Дослідження здійснювалося в рамках комплексного науково-дослідного проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603).

Захист дисертації відбувся «17» грудня 2015 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2.

Регулярно публікуються наукові статті та тези доповідей, приймається активна участь в регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових семінарах та конференціях.

Список публікацій

1. Куценко С.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроці хореографії у школі / С.В. Куценко // Здобутки, проблеми та перспективи початкової школи в умовах входження України в європейський освітній простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упор. Ц.І. Кутняк, Г. Філь. – Дрогобич: Просвіт, 2007. – С. 63 – 70.
2. Куценко С.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів за допомогою імпровізації на уроці хореографії в школі / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті болонського процесу: І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Херсон, 2009. – С. 174 – 183 .
3. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами жанрової різноманітності народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Хореографічне мистецтво у контексті культурно-освітніх процесів: всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2010 р. – Полтава, 2010. – С. 135-142.
4. Куценко С.В. Деякі аспекти етнографічно-дослідницької діяльності В. Верховинця / С.В. Куценко // Український фольклор у змісті підготовки майбутнього вчителя мистецько-педагогічних дисциплін: збірник наукових праць / [ред..кол.: Калабська В.С. (відп. ред.), Кремешна Т.І. та ін.]. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – Вип. 1. – С. 53-58.
5. Куценко С.В. Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Випуск 2. – С. 154-159.
6. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на уроці українського народного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 94-97.
7. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва / С.В. Куценко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 39. – Частина 1. – С. 67-73.
8. Андрощук Л.М. Деякі аспекти формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз: матеріали наукової інтернет-конференції (Умань, 16 листопада 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 86-91.
9. Куценко С.В. Творчий потенціал як наукова проблема / С.В. Куценко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 – 29 березня) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та ін.; за заг. ред.. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. –С. 636-645.
10. Куценко С.В. Народно-сценічний танець в контексті мистецької освіти / С.В. Куценко // Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 124-127.
11. Куценко С.В. Народний танець як вид мистецтва / С.В. Куценко // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали регіонального науково-методичного семінару, м. Умань, 25 квітня 2012 року. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 59-63.
12. Куценко С.В. Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – С. 145-154.
13. Куценко С.В. Виховний потенціал мистецтва українського народного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 листопада 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О.., 2012. – С. 57-61.
14. Андрощук Л.М. Едукація в процесі вивчення хореографічних дисциплін як шлях до формування творчої особистості майбутнього педагога-хореографа / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Мистецтво у контексті освітньої парадигми: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Умань, 18-19 січня 2013 р.) – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – С. 7-10.
15. Куценко С.В. Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і нвуки України. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2013. – Вип. 76. – С. 106-113.
16. Куценко С. В. Знчення самоактуалізації для формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип.15 (20). – С. 93-100
17. Куценко С.В. Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 7. – С. 241-248.
18. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю в процесі постановчої роботи / С.В. Куценко // Техніка Е. Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Умань : Візаві, 2013. С. 66-70.
19. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях ансамблю народного танцю / С.В. Куценко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. Суми, 2013. – С. 89-90.
20.Куценко С.В. Роль науково-дослідної роботи в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 жовтня 2013 року) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 57-60.
21. Куценко С.В. Використання творчих завдань в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал ; [ред. кол. : Сбруєва А. А. (гол. ред.) та інші]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 277–287.
22. Куценко С.В. Значение способностей будущего педагога-хореографа для процесса формирования его ттворческого потенциала средствами народно-сценического танца / С.В. Куценко // Актуальные проблемы психологии и педагогики детства: тенденции, парадигмы, перспективы развития: Сб. материалов междунар. заочной науч.-практ. конф., 20 ноября 2013 г. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак / Под общей редакцией А.Г.Маджуга; отв.секр. И.А.Синицина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 2013. – С. 154-157.
23. Куценко С.В. Применение интерактивных технологий обучения на занятиях народно-сценического танца в процессе формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии / С.В. Куценко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. ‒ Курск: «Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов», 2013. ‒ №12. ‒ С. 205-208.
24. Куценко С.В. Формирование творческого потенциала будущего учителя хореографии средствами народно-сценического танца / С.В. Куценко // Development of the creative potential of a person and society : materials of the II international scientifi c conference on January 17–18, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – P. 178-185.
25. С.В. Куценко. Проблема свободи в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії [Електронний ресурс] / С.В. Куценко // Матеріали VІ Міжнародної Інтернет-конференції «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість», 5 – 6 лютого 2014 р. ‒ Луганськ. – Режим доступу: http://www.lgiki.com.ua/s-v-kucenko-problema-svobodi-v-procesi-formuvannya-tvorchogo-potencialu-maybutnogo-vchitelya. – Назва з екрану.
26. Куценко С.В. Формування педагогічних здібностей в системі підготовки майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Мистецька освіта в Україні: Проблеми теорії та практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 71-73.
27. Куценко С.В. Творчість Тараса Шевченка як засіб національно-патріотичного виховання майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 28 березня 2014 року) / (гол. ред. Дудник О.В.) – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С.58-62.
28. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб виховання морально-естетичних якостей в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Наукові записки науково-дослідної лабораторії “Етнологія Черкаського краю”. Пам’яті Олекси Воропая / гол. ред. Сивачук Н.П. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. С. 109-112.
29. Куценко С.В. Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – 154-161.
30. Куценко С.В. Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 149-154.
31. Куценко С.В. Імпровізація як засіб розвитку творчого потенціалу студента-хореографа на заняттях народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза): навчально-методичний посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів. – Умань : ІПЦ «Візаві», 2014. – С. 23-26.
32. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання / С.В. Куценко // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 283-291.
33. Андрощук Л.М., Куценко С.В. Інноваційні технології навчання як засіб формування творчої особистості майбутніх учителів хореографічного мистецтва / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-прак. конф., 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, Київ ун-т Б. Грінченка ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка, [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.Ю. Бацак та ін.]. – К. : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 440-446.
34. Куценко С.В. Значення творчого мислення для процесу формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (23-24 травня 2014 року). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 76-81.
35. Куценко С.В. Організація самостійної роботи студентів-хореографів у процесі вивчення теорії і методики народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [під ред. В.В. Чуби]. – Херсон: МПП «Издательство» «ІТ», 2014. – С. 49-53.
36. Куценко С.В. Виховання вольових якостей як запорука успішного формування творчого потенціалу особистості / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 24 жовтня 2014 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет ; [ред. кол.: Дудник О.В. (головн. ред.), Калабська В.С. (відпов. ред)[та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 42-45.
37. Куценко С.В. Становлення народно-сценічного танцю як навчальної дисципліни / С.В. Куценко // Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, (м. Умань, 27-28 листопада 2014 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет; [ред. кол.: Дудник О.В. (головн. ред.), Калабська В.С. (відпов. ред) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 53-57.
38. Куценко С.В. Заняття з дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного танцю» / С.В. Куценко // Інтерактивне навчання у вищій та середній загальноосвітній школі: збірник розробок занять аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Комар О.А., Роєнко Л.М., Шевчук І.В. ; гол. ред. Коберник Г.І. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 99-104.
39. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами стилізації народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2015 р. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 52–54.
40. Куценко С.В. Заняття в ансамблі народного танцю як складова процесу формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2015 р. – Херсон : МПП «Издательство» «ІТ», 2015. – С. 95–103.
41. Куценко С.В. Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Молодий вчений. – 2015. – №11. – С. 39–44.
42. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. С. 168–177.
43. Куценко С.В. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2015. – С. 113-121.
44. Куценко С.В. Професійна культура майбутнього вчителя хореографії як аспект реалізації його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Проблеми освіти : Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 317-323;
45. Куценко С.В. Художній образ у народно-сценічному хореографічному мистецтві / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 р.) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 44-48;
46. Куценко С.В. Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 212-220.
47. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016;
48. Куценко С.В. Роль музичного супроводу на етапі підготовки хореографічної композиції / С.В. Куценко // Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 24 листопада 2016 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв;  [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 86-89.
49. Куценко С. В. Інтеркультурне виховання майбутнього вчителя хореографії на заняттях народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» / С. В. Куценко // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 року, Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 1. – С. 222–225.
50. Куценко С. В. Індивідуалізація освітнього процесу майбутнього вчителя хореографії як аспект формування його творчого потенціалу / С. В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 71–75.
51. Куценко С. В. Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного танцю / С. В. Куценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наукових праць. – Випуск: 50 / Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нідлан ЛТД», 2017. – С. 84–88.
52. Куценко С. В. Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 208-217.
53. Куценко С. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного простору: матеріали і тези І Міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 13-14 жовтня 2017 року). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 42–45.
54. Куценко С. В. Теорія і методика народно-сценічного танцю як інтеркультурний вимір виховання майбутнього вчителя хореографії / С. В. Куценко // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня, Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017 – С. 117–120.
55. Куценко С. В. Естетичні аспекти вивчення народно-сценічного танцю у вищій школі / С. В. Куценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (м. Умань, 17-18 травня 2017 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.), Калабська В. С. (відповід. Ред.) [та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 68–72.
56. Куценко С. В. Содержание профессиональной культуры как квинтэссенция контекста формирования творческого потенциала студента-хореографа / С. В. Куценко // Научное знание современности: Материалы Международных научнопрактических мероприятий Общества Науки и Творчества (г. Казань) за сентябрь 2017 года / Под. общ. ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2017. – № 9 (9). – С. 23–29.
57. Куценко С. В. Формування артистизму майбутнього вчителя хореографії / С. В. Куценко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного Інтернет-семінару з Міжнародною участю «Молодь, освіта, наука та мистецтво»» (м. Умань, 23 листопада 2017 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв ; [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – С. 88-90.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Куценко С.В. Теорія і методика народно-сценічного танцю :навч.-метод. посібник / упор. : С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 438 с.
2. Куценко С.В. Виховний потенціал українського народного танцю : навч.-метод. посібник з дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю» / упор. С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 180 с.
3. Криворотенко А. Ю. «Ансамбль» : танці з репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» : навч.-метод. посібник / А. Ю. Криворотенко, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 132 с.
4. Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навчальний посібник / Упор. Л. М. Андрощук, О. Д. Балдинюк, О. В Бикова [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.

Монографії:

1. Андрощук Л.М. Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 165 с.
2. Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю: монографія / С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 226 с.
3. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л. М. Андрощук, Т. В Баланова, О. Д. Балдинюк [та ін.] ; за ред. к. п. н., доц. Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 371 с.
4. Андрощук Л., Куценко С. Творческий потенциал будущего учителя хореографии (теоретические и методические аспекты формирования) [монография] / Л. Андрощук, С. Куценко. – Republic of Moldova : LAP LAMBERT Academic Publishing (June 14, 2017), 2017 – 181 p.

Здійснюю керівництво студентським науковим гурком «Народно-сценічний танець в системі хореографічної освіти».
Графік занять: 2 середа кожного місяця 14.30-15.30