– творчість як основа розвитку особистості студента-хореографа;
– мистецтво на шляху формування творчої особистості майбутнього учителя хореографії;
– творчий потенціал студента-хореографа та його формування;
– народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього педагога-хореографа та ін.

З 1 листопада 2012 року , наказом ректора № 550 о/д від 11.10.2012 р зарахований до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини для дослідження проблеми «Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Науковим керівником призначено кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури Андрощук Людмилу Михайлівну.

Тема дослідження входить до науково-дослідної теми кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва» (номер державної реєстрації 0111U007559). Дослідження здійснювалося в рамках комплексного науково-дослідного проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603).

Захист дисертації відбувся «17» грудня 2015 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2.

Регулярно публікуються наукові статті та тези доповідей, приймається активна участь в регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових семінарах та конференціях.

Список публікацій

1. Куценко С.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроці хореографії у школі / С.В. Куценко // Здобутки, проблеми та перспективи початкової школи в умовах входження України в європейський освітній простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упор. Ц.І. Кутняк, Г. Філь. – Дрогобич: Просвіт, 2007. – С. 63 – 70.
2. Куценко С.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів за допомогою імпровізації на уроці хореографії в школі / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті болонського процесу: І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Херсон, 2009. – С. 174 – 183 .
3. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами жанрової різноманітності народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Хореографічне мистецтво у контексті культурно-освітніх процесів: всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2010 р. – Полтава, 2010. – С. 135-142.
4. Куценко С.В. Деякі аспекти етнографічно-дослідницької діяльності В. Верховинця / С.В. Куценко // Український фольклор у змісті підготовки майбутнього вчителя мистецько-педагогічних дисциплін: збірник наукових праць / [ред..кол.: Калабська В.С. (відп. ред.), Кремешна Т.І. та ін.]. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – Вип. 1. – С. 53-58.
5. Куценко С.В. Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Випуск 2. – С. 154-159.
6. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на уроці українського народного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 94-97.
7. Куценко С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва / С.В. Куценко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 39. – Частина 1. – С. 67-73.
8. Андрощук Л.М. Деякі аспекти формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз: матеріали наукової інтернет-конференції (Умань, 16 листопада 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 86-91.
9. Куценко С.В. Творчий потенціал як наукова проблема / С.В. Куценко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 – 29 березня) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та ін.; за заг. ред.. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. –С. 636-645.
10. Куценко С.В. Народно-сценічний танець в контексті мистецької освіти / С.В. Куценко // Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 124-127.
11. Куценко С.В. Народний танець як вид мистецтва / С.В. Куценко // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали регіонального науково-методичного семінару, м. Умань, 25 квітня 2012 року. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 59-63.
12. Куценко С.В. Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – С. 145-154.
13. Куценко С.В. Виховний потенціал мистецтва українського народного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 листопада 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О.., 2012. – С. 57-61.
14. Андрощук Л.М. Едукація в процесі вивчення хореографічних дисциплін як шлях до формування творчої особистості майбутнього педагога-хореографа / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Мистецтво у контексті освітньої парадигми: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Умань, 18-19 січня 2013 р.) – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – С. 7-10.
15. Куценко С.В. Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і нвуки України. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2013. – Вип. 76. – С. 106-113.
16. Куценко С. В. Знчення самоактуалізації для формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип.15 (20). – С. 93-100
17. Куценко С.В. Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 7. – С. 241-248.
18. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю в процесі постановчої роботи / С.В. Куценко // Техніка Е. Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Умань : Візаві, 2013. С. 66-70.
19. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях ансамблю народного танцю / С.В. Куценко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. Суми, 2013. – С. 89-90.
20.Куценко С.В. Роль науково-дослідної роботи в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 жовтня 2013 року) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 57-60.
21. Куценко С.В. Використання творчих завдань в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал ; [ред. кол. : Сбруєва А. А. (гол. ред.) та інші]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 277–287.
22. Куценко С.В. Значение способностей будущего педагога-хореографа для процесса формирования его ттворческого потенциала средствами народно-сценического танца / С.В. Куценко // Актуальные проблемы психологии и педагогики детства: тенденции, парадигмы, перспективы развития: Сб. материалов междунар. заочной науч.-практ. конф., 20 ноября 2013 г. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак / Под общей редакцией А.Г.Маджуга; отв.секр. И.А.Синицина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 2013. – С. 154-157.
23. Куценко С.В. Применение интерактивных технологий обучения на занятиях народно-сценического танца в процессе формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии / С.В. Куценко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. ‒ Курск: «Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов», 2013. ‒ №12. ‒ С. 205-208.
24. Куценко С.В. Формирование творческого потенциала будущего учителя хореографии средствами народно-сценического танца / С.В. Куценко // Development of the creative potential of a person and society : materials of the II international scientifi c conference on January 17–18, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – P. 178-185.
25. С.В. Куценко. Проблема свободи в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії [Електронний ресурс] / С.В. Куценко // Матеріали VІ Міжнародної Інтернет-конференції «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість», 5 – 6 лютого 2014 р. ‒ Луганськ. – Режим доступу: http://www.lgiki.com.ua/s-v-kucenko-problema-svobodi-v-procesi-formuvannya-tvorchogo-potencialu-maybutnogo-vchitelya. – Назва з екрану.
26. Куценко С.В. Формування педагогічних здібностей в системі підготовки майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Мистецька освіта в Україні: Проблеми теорії та практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 71-73.
27. Куценко С.В. Творчість Тараса Шевченка як засіб національно-патріотичного виховання майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 28 березня 2014 року) / (гол. ред. Дудник О.В.) – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С.58-62.
28. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб виховання морально-естетичних якостей в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Наукові записки науково-дослідної лабораторії “Етнологія Черкаського краю”. Пам’яті Олекси Воропая / гол. ред. Сивачук Н.П. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. С. 109-112.
29. Куценко С.В. Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – 154-161.
30. Куценко С.В. Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 149-154.
31. Куценко С.В. Імпровізація як засіб розвитку творчого потенціалу студента-хореографа на заняттях народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза): навчально-методичний посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів. – Умань : ІПЦ «Візаві», 2014. – С. 23-26.
32. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання / С.В. Куценко // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 283-291.
33. Андрощук Л.М., Куценко С.В. Інноваційні технології навчання як засіб формування творчої особистості майбутніх учителів хореографічного мистецтва / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-прак. конф., 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, Київ ун-т Б. Грінченка ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка, [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.Ю. Бацак та ін.]. – К. : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 440-446.
34. Куценко С.В. Значення творчого мислення для процесу формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (23-24 травня 2014 року). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 76-81.
35. Куценко С.В. Організація самостійної роботи студентів-хореографів у процесі вивчення теорії і методики народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [під ред. В.В. Чуби]. – Херсон: МПП «Издательство» «ІТ», 2014. – С. 49-53.
36. Куценко С.В. Виховання вольових якостей як запорука успішного формування творчого потенціалу особистості / С.В. Куценко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 24 жовтня 2014 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет ; [ред. кол.: Дудник О.В. (головн. ред.), Калабська В.С. (відпов. ред)[та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 42-45.
37. Куценко С.В. Становлення народно-сценічного танцю як навчальної дисципліни / С.В. Куценко // Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, (м. Умань, 27-28 листопада 2014 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет; [ред. кол.: Дудник О.В. (головн. ред.), Калабська В.С. (відпов. ред) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 53-57.
38. Куценко С.В. Заняття з дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного танцю» / С.В. Куценко // Інтерактивне навчання у вищій та середній загальноосвітній школі: збірник розробок занять аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Комар О.А., Роєнко Л.М., Шевчук І.В. ; гол. ред. Коберник Г.І. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 99-104.
39. Куценко С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами стилізації народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2015 р. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 52–54.
40. Куценко С.В. Заняття в ансамблі народного танцю як складова процесу формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2015 р. – Херсон : МПП «Издательство» «ІТ», 2015. – С. 95–103.
41. Куценко С.В. Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С.В. Куценко // Молодий вчений. – 2015. – №11. – С. 39–44.
42. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. С. 168–177.
43. Куценко С.В. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2015. – С. 113-121.
44. Куценко С.В. Професійна культура майбутнього вчителя хореографії як аспект реалізації його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Проблеми освіти : Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 317-323;
45. Куценко С.В. Художній образ у народно-сценічному хореографічному мистецтві / С.В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 р.) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 44-48;
46. Куценко С.В. Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 212-220.
47. Куценко С.В. Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016;
48. Куценко С.В. Роль музичного супроводу на етапі підготовки хореографічної композиції / С.В. Куценко // Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 24 листопада 2016 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв;  [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 86-89.
49. Куценко С. В. Інтеркультурне виховання майбутнього вчителя хореографії на заняттях народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» / С. В. Куценко // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 року, Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 1. – С. 222–225.
50. Куценко С. В. Індивідуалізація освітнього процесу майбутнього вчителя хореографії як аспект формування його творчого потенціалу / С. В. Куценко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 71–75.
51. Куценко С. В. Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного танцю / С. В. Куценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наукових праць. – Випуск: 50 / Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нідлан ЛТД», 2017. – С. 84–88.
52. Куценко С. В. Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 208-217.
53. Куценко С. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного простору: матеріали і тези І Міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 13-14 жовтня 2017 року). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. – С. 42–45.
54. Куценко С. В. Теорія і методика народно-сценічного танцю як інтеркультурний вимір виховання майбутнього вчителя хореографії / С. В. Куценко // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня, Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017 – С. 117–120.
55. Куценко С. В. Естетичні аспекти вивчення народно-сценічного танцю у вищій школі / С. В. Куценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (м. Умань, 17-18 травня 2017 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.), Калабська В. С. (відповід. Ред.) [та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 68–72.
56. Куценко С. В. Содержание профессиональной культуры как квинтэссенция контекста формирования творческого потенциала студента-хореографа / С. В. Куценко // Научное знание современности: Материалы Международных научнопрактических мероприятий Общества Науки и Творчества (г. Казань) за сентябрь 2017 года / Под. общ. ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2017. – № 9 (9). – С. 23–29.
57. Куценко С. В. Формування артистизму майбутнього вчителя хореографії / С. В. Куценко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного Інтернет-семінару з Міжнародною участю «Молодь, освіта, наука та мистецтво»» (м. Умань, 23 листопада 2017 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв ; [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – С. 88-90.
58. Куценко С. В. Формування хореографічної культури студентів: етнокультурний підхід. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 59. С. 92–98.
59. Куценко С. В. Патріотичне виховання студентської молоді в контексті вивчення народного танцю. Проблеми освіти. Київ. 2018. Вип. 88 (частина 1). С. 342–350.
60. Куценко С. В. Творча ретроспектива Народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: 45 років на сцені (1972-2018 рр.). Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. 20 берез. 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 51–56.
61. Куценко С. В. Творческо-деятельностный подход в образовательном процессе будущих учителей хореографии в учреждениях высшего образования. Образовательный процесс. Казань. 2018. № 1 (3). С. 16–21.
62. Куценко С. В. Інтеркультурний потенціал народно-сценічного танцю в освітньому процесі ЗВО. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 19 квітня 2019 р. / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 44–47.
63. Куценко С. В. Хореографічний фольклор України як засіб відродження національної культури суспільства. Народознавчі зошити. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. № 4 (148). С. 861–866.
64. Куценко С. В. Музей історії українського хореографічного мистецтва як осередок кумуляції танцювального фольклору. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О. С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 2 (вип. 41). С. 50–59.
65. Куценко С. В. Наратив фольклористичних досліджень народного танцю центральної України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 3. С. 279−283.

 

Навчально-методичні посібники:

1. Куценко С.В. Теорія і методика народно-сценічного танцю :навч.-метод. посібник / упор. : С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 438 с.
2. Куценко С.В. Виховний потенціал українського народного танцю : навч.-метод. посібник з дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю» / упор. С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 180 с.
3. Криворотенко А. Ю. «Ансамбль» : танці з репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» : навч.-метод. посібник / А. Ю. Криворотенко, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 132 с.
4. Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навчальний посібник / Упор. Л. М. Андрощук, О. Д. Балдинюк, О. В Бикова [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.

Монографії:

1. Андрощук Л.М. Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л.М. Андрощук, С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 165 с.
2. Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю: монографія / С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 226 с.
3. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л. М. Андрощук, Т. В Баланова, О. Д. Балдинюк [та ін.] ; за ред. к. п. н., доц. Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 371 с.
4. Андрощук Л., Куценко С. Творческий потенциал будущего учителя хореографии (теоретические и методические аспекты формирования) [монография] / Л. Андрощук, С. Куценко. – Republic of Moldova : LAP LAMBERT Academic Publishing (June 14, 2017), 2017 – 181 p.

Здійснюю керівництво студентським науковим гурком «Народно-сценічний танець в системі хореографічної освіти».
Графік занять: 2 середа кожного місяця 14.30-15.30